dissabte, 29 de maig de 2010

El document definitiu i final.

Per a tots els primers de Batxillerats (Nit i Dia) i tots els grups us he donat el següent dossier de "Filosofia i Ciutadania", us adjunto el treball-examen, a realitzar a casa per a entregar ja els dies convinguts i cal entregar-ho a temps i fer-ho a mà i correctament.


Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
IES Sa Palomera. Blanes
Nom i cognoms:
Curs: Data:
Matèria/Crèdit:


Es tracta del document 2, de la pàgina 221. Document ampliat.

“En les accions hi ha també excés i defecte i terme mitjà. Ara, la virtut té que veure amb passions i accions, en les què hi ha l’excés i el defecte són errades i són censurades; mentre que el terme mitjà es lloat, encertat apropant-nos a la virtut. La virtut es troba entre el més (excés) i el menys (defecte-mancança); per assolir una bona virtut, aquesta ha de tenir al terme mitjà, al mig. Amb tot considerem que ens podem equivocar de diverses maneres i per diversos llocs, ara fer-ho bé i encertar i encertar-la només és possible d’una. Així com diuen els poetes: “Els homes són bons d’una manera però dolents de moltes altres i diverses”. Es, per tant, la virtut una manera de ser selectius, essent un terme mitjà, com una disposició que consisteix, en el punt mitjà just (in medio virtus) relatiu a nosaltres, que està determinat per la regla recta, tal com la determina l’home prudent. Com un equilibri (harmonia) entre dos vicis, un per massa i un per poc, o per no arribar, un un cas, i per sobrepassar en l’altre.
Amb tot hi ha accions que sempre són radicalment dolentes l’enveja, l’acte de robar, l’homicidi i totes aquestes són sempre dolentes, amb aquestes sempre ens equivocarem”.
Aristòtil: Ètica Nicomaquea. 1106b-30 – 1107a

1. Explicar breument les idees principals del text, i com hi estan relacionades. (3 punts) [Recomanació: idees principals i enllaç i explicació sobre el text].

2. Explicar breument la figura d’Aristòtil i la seva posició i postura i perspectiva sobre la ètica. Des de la perspectiva de classe i des de la bibliografia.(1 punt). [La recomanació són 10-15 línies. La Bibliografia pot ser la de la xarxa; http://www.pensament.com/filoxarxa; o qualsevol altra; de llibres sobre la Història de la Filosofia, el de segon de Batxillerat o El món de Sofia de Jostein Gaarder].

3. Explicar les raons filosòfiques i de saber estar i saber conviure i comportar-se per a conviure amb els altres. Què vol dir aquesta idea del “terme mitjà” (3 punts) [Recomanació:Diferents formes de fer el que és bo?].

4. Comparar l’explicació d’Aristòtil amb els sitemes normatius i les diverses formes d’organització d’aquests. (3 punts). [Defineix lleis i tipus, i com i on encabiríem les definicions del text].

5. Fer una relació i comparació amb el tema anterior i els temes dels drets i deures i la responsabilitat concreta i adquirida. (3 punts) [Recomanació: Empra conceptes filosòfics i d’una manera clara, ordenada i neta articula la idea d’obediència i responsabilitat i deures].

[Recomanació fes bona lletra; o sigui cal•ligrafia i ortografia. Ajuda al corrector, deixa espais i marges. Pensa, explica i raona cadascuna de les preguntes i respostes. Escriu clarament el nom i el grup de classe i la data que teniem acordada. Presenteu els treballs a temps].

diumenge, 16 de maig de 2010

Un pàgina web.


Us envio un enllaç a la pàgina web de Filoxarxa que ens serveix per a treballar els temes.

http://www.pensament.com/filoxarxa


Vosaltres per aquest tercer trimestre heu de recollir, visitar i llegir el tema de la societat.

dissabte, 15 de maig de 2010

Doc.10 Model d'examen

Es tracta del document 10 de la pàgina 206. Segons els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn i Nocturn. Els exàmens seran aquests, puc, com a molt, variar i canviar algunes de les preguntes ja existents. O sigui que totes les preguntes les teniu ja ficades.

Una societat d’iguals.

“ L’home ha nascut en societat. Ell ja no troba la naturalesa enterament salvatge, sinó preparada de diverses maneres per als seus diversos fins (..). Podria potser tenir una existència més còmoda sense aplicar immediatament les seves forces a la naturalesa; potser podria obtenir una certa perfecció només amb el simple gaudi del que la societat ja ha aconseguit i del que ella ja fa en concret per la seva pròpia educació. Però tot això no li està permès: ha de buscar com a mínim pagar el seu deute a la societat, ha d’ocupar la seva plaça: com a mínim ha d’esforçar-se per dur a una forma més elevada la perfecció del gènere que ha fet tant per ell”

Fichte, Johann: Lliçons sobre el destí del savi.


1. Defineix la societat com a sistema complex i la interacció i el tema institucional. Fes-ne una explicació personal. [3 punts] (Recomanació: fes una interpretació i una explicació fonamentada i raonada. Determinació per rols o funcions, grups socials).

2. Defineix i explica i redacta els agents de la socialització i la seua explicació segons la classe. [1 punt] (Recomanació: doble perspectiva segons la breu agrupació del professor i segons la classe).

3. En què consisteix el deute social amb la societat segons Fichte? Explica el raonament que fa. [3 punts] (Recomanació: èxtis socials, drets i deures i la construcció compartida. Responsabilitat: amb qui? i contra qui? o davant qui?).

4. Des de l’expressió filosòfica i la redacció explica que et sembla les característiques i l’organització social en l’actualitat i tot contraposant-lo al model organicista. [3 punts] (Recomanació: pensar sistemàtic i reinterpretació; hermenèutica sobre l’individualisme i els trets del model organcista).[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

Doc.7 Model d'examen.

Es tracta del document 7 de la pàgina 202. Segons els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn i Nocturn. Els exàmens seran aquests, puc, com a molt, variar i canviar algunes de les preguntes ja existents. O sigui que totes les preguntes les teniu ja ficades.

Una societat d’iguals.

“Una societat d’ésser humans, si exceptuem la relació amo esclau, és manifestament impossible si no es construeix sobre el principi que es tindran en compte els interessos de tots. Una societat d’iguals no pot existir si no és ben clar que els interessos de tot s’han de prendre en consideració per igual. I com que, a tots els estats de la civilització, cada persona, exceptuant-ne el monarca absolut, té iguals, cadascú està obligat a viure en peu d’igualtat amb algú; i cada època marca un progrés cap a la realització d’un estat de coses en el qual serà impossible viure de cap altra manera, permanentment, amb qui sigui. D’aquesta manera, els homes arriben a ser incapaços de concebre com a possible per a ells un estat de coses en el qual es desatenguin totalment els interessos de l’altre ”

Mill, John Stuart: L’Utilitarisme.


1. Defineix l’individu i la societat. Nivell de relació. Fes-ne una explicació personal. [3 punts] (Recomanació: fes una interpretació i una explicació fonamentada i raonada. Determinació biològica o social).

2. Defineix i explica i redacta els agents de la socialització i la seua explicació segons la classe. [1 punt] (Recomanació: doble perspectiva segons la breu agrupació del professor i segons la classe).

3. En quin principi es basa la societat humana segons Mill? Explica el raonament que fa. [3 punts] (Recomanació: la teoria liberal (política i econòmica), l’utilitarisme i el lloc i les dates de naixement del model individualista).

4. Des de l’expressió filosòfica i la redacció explica que et sembla les característiques i l’organització social en l’actualitat. Què et sembla la proposta de John Stuart Mill. [3 punts] (Recomanació: pensar sistemàtic i reinterpretació; hermenèutica sobre l’individualisme i els trets de l’organització social).[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

divendres, 14 de maig de 2010

Doc.5. Model d'examen.

Es tracta dels documents i els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn i Nocturn. Els exàmens seran aquests, puc, com a molt, variar i canviar algunes de les preguntes ja existents. O sigui que totes les preguntes les teniu ja ficades.


Un altre model d'examen de la pàgina 201. Doc.5.

El carácter social de la nostra individualitat

"És cert que la nostra societat ens supera i ens transcendeix perquè es infinitament més vasta que el nostre ésser individual, però al mateix temps ens amara i penetra en nosaltres per totes bandes; és fora de nosaltres i ens envolta, però també és al nostre interior i ens hi confonem: és tota una part de la nostra nautralesa. De la mateixa manera que el nostre organisme mental s'alimenta d'idees, de sentiments, d'usos que provenen de la societat. És de la societat d'on treiem la part més important de nosaltres mateixos. Entre la societat i nosaltres regnen els vincles més estrets, els més forts, ja que és part de la nostra substància, i perquè en cert sentit és el millor que hi ha en nosaltres"


1. Segons l'explicació de classe i totes les possibles accepcions (significats)explica el concepte transcendeix [1 punt] (Recomanació: Explica el significat i relació a classe del mot i del tema de l'autonomia moral)

2. Analitza, escriu i relaciona sobre el sistema complex i de relació social. [3 punts](Recomanació: l'estatus social i totes les formes possibles: adscripció, adquirit, funcions, rols, activitats. Il·lustra-ho amb exemples)

3. L'explicació anterior no respondria als processos de socialització? Sí i no. Quins i per què? [3 punts] (Recomanació: totes les motivacions per parlar de la socialització).

4. Relaciona la temàtica el que sabem de l'estat.[3 punts] (Recomanació molt breu sobre l'estat i el nacionalisme. Institucions i formes i nivells d'agrupació social. També amb la raó institucional) .

[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

Doc.3 Model d'examen

Es tracta del document 3 de la pàgina 199. Segons els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn.


La constitució social de la humanitat.

D’aquí que resulti insostenible la teoria de “l’individualisme possessiu” amb la qual es va iniciar l’economia moderna, segons la qual, cada home és amo de les seves facultats i del producte d’aquestes facultats, sense deure per això res a la societat. Al contrari, cal reconèixer que el desenvolupament de les facultats humanes (Intel•ligència, voluntat, cor) deuen molt a la família, l’escola, el grup d’amics, la comunitat religiosa, les associacions voluntàries, la societat política, fins i tot a la societat internacional [...] D’aquí que afirmar que algú és amo de les seves facultats i del producte d’aquestes facultats no tan sols és una mostra d’egoisme, sinó també d’ignorància”

Cortina, Adela: Ciutadans del món: cap a una teoria de la ciutadania .

1. Defineix l’individu i la societat. Nivell de relació. Fes-ne una explicació personal. [3 punts] (Recomanació: fes una interpretació i una explicació fonamentada i raonada. Creadors socials? Determinació biològica o social).

2. Defineix i explica i redacta la sociologia i les seues explicacions segons la classe. Auguste Comte, Max Weber i Émile Durkheim. [1 punt] (Recomanació: segons la classe).

3. Parla dels processos de socialització. Què és i les seves fases. Justifica i raona i explica la teva resposta. [3 punts] (Recomanació: sobre tot i els mecanismes i la seva relació segons l'explicació a classe de la motivació).

4. Des de l’expressió filosòfica i la redacció explica que et sembla l’opinió de l’autora i en què consisteix la contradicció assenyalada per l’autora. [3 punts] (Recomanació: pensar sistemàtic i reinterpretació; hermenèutica).
[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

Doc. 2 Model d'examen.

Recomanacions i sentits generals. Fixeu-vos-hi.

Es tracta dels documents i els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn i Nocturn. Els exàmens seran aquests, puc, com a molt, variar i canviar algunes de les preguntes ja existents. O sigui que totes les preguntes les teniu ja ficades.


15/05/2010

Hola noies i nois,

Us recordo amb la següent que farem un examen els dies pactats, divendres 21 de maig i dimarts 25 de maig per al diürn i nocturn el dimarts 25 de maig.

Examen sense apunts i amb els documents o textos o models de comentari següents: Doc. 2, doc. 3, doc. 5, doc. 7 i doc. 10. Són cinc textos d’aquest un a l’examen.

Model de prova del document 2; pàgina 198.

Títol: El doble naixement humà:

“Naixem humans però amb això no n’hi ha prou, també hem d’arribar a ser-ho (…). Tot i que n concedim a la noció d’humà cap especial rellevància moral, malgrat que acceptem que també (…) són humans i fins i tot massa humans els tirans, els assassins, els violadors brutals i els torturadors de criatures…, continua sent cert que la humanitat plena no és simplement quelcom de biològic, una determinació genètica (….). La nostra humanitat biològica necessita una confirmació posterior, alguna cosa com un segon naixement en el qual, per mitjà del nostre propi esforç i de la relació amb altres humans, es confirmi definitivament el segon (…). La possibilitat de ser humà només es realitza efectivament per mitjà dels altres, dels semblants, és a dir, d’aquells als quals el nen farà de seguida tot el possible per assemblar-se”

Savater, Fernando: El valor de educar.

1. A què es refereix l’autor amb “el doble naixement”? [2 punts] (Recomanació: reflexió, interpretació sobre què vol dir aquest concepte. Idea naixem biològicament, … naixem social? Culturalment? Com?)

2. Què creus significa arribar a ser persona? Opinió raonada i fonamentada i segons l’explicació de classe. Fes referència al text [2 punts] (Recomanació: individualista, trets i característiques de l’organització actual, relació amb la persona)

3. Si es dóna aquesta relació i la societat actua podríem parlar de llibertat. Tipus de llibertat i l’autor a classe de John Stuart Mill, segle XIX. [3 punts] (Recomanació: tipus de llibertat i també a la classe, model polític i actualitat. Segon punt i segona recomanció creadors socials, són possibles)

4. Aplica al text i a la resta de l’explicació la idea de socialització: És? Fases? Mecanismes? Agents? [3 punts] (Recomanació: Interpreta, explica i redacta segons l’expressió filosòfica).

[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

dijous, 22 d’abril de 2010

Model de prova, d'examen.

Qüestions generals:
Posaré al bloc els documents i els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn i Nocturn. Els exàmens seran aquests, puc, com a molt, variar i canviar algunes de les preguntes ja existents. O sigui que totes les preguntes les teniu ja ficades.


Us adjunto el model de prova de l'examen del tema de l'individu i la societat.

Model d’examen per a tots els meus batxillerats: Diürn i nocturn.

1 Batxillerat A-B; Y-Z (horari Diürn): Tal vegada si tinc permís el divendres 30 d’abril faltaré us adjunto aquest model d’examen, es tracta del document 3 de la pàgina 199:

Llegir-ho amb atenció i cal respondre les preguntes següents:

La constitució social de la humanitat.

D’aquí que resulti insostenible la teoria de “l’individualisme possessiu” amb la qual es va iniciar l’economia moderna, segons la qual, cada home és amo de les seves facultats i del producte d’aquestes facultats, sense deure per això res a la societat. Al contrari, cal reconèixer que el desenvolupament de les facultats humanes (Intel•ligència, voluntat, cor) deuen molt a la família, l’escola, el grup d’amics, la comunitat religiosa, les associacions voluntàries, la societat política, fins i tot a la societat internacional [...] D’aquí que afirmar que algú és amo de les seves facultats i del producte d’aquestes facultats no tan sols és una mostra d’egoisme, sinó també d’ignorància”

Cortina, Adela: Ciutadans del món: cap a una teoria de la ciutadania .

1. Defineix l’individu i la societat. Nivell de relació. Fes-ne una explicació personal. [3 punts]

2. Defineix i explica i redacta la sociologia i els seus pares segons la classe. Auguste Comte, Max Weber i Émile Durkheim. [1 punt]

3. Parla dels processos de socialització. Què és i les seves fases. Justifica i raona i explica la teva resposta. [Aquesta la podeu extreure del llibre. Encara no tractada a classe] [3 punts]

4. Des de l’expressió filosòfica i la redacció explica que et sembla l’opinió de l’autora i en què consisteix la contradicció que assenyala l’autora. [3 punts]


[Recomanació general: Cal entregar-ho a mà. redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

dijous, 25 de març de 2010

Bloc per al segon de Batxillerat-Nocturn

Hola,
Informació per als de segon de Batxillerat Nocturn. Amb la següent enllaço amb el vostre bloc:
http://filosofia-sapalomera.blogspot.com
Senbla que per la xarxa ens costarà trobar-lo us ho enllaço per aquest bloc que correspon als de primer (Diürn i Nocturn).

Bé, ens parlarem.

Atentament,

Blanes, dijous 25 de març de 2010

dimarts, 9 de març de 2010

Nevada però Feina al Bloc.

Espero i sé que tots estem avui a casa i a la seva feina, la vostra feina havia de ser mirar el nostre i el vostre bloc. Us adjunto amb pau i alegria unes certes recomancions i activitats possibles per a vosaltres.


08/03/2010
J. Ramon Suñé Gasull -Professor de Filosofia: 2a Avaluació.

A / Per a:
[Noms d'Alumnes:]


Analítica i Recomanació:
A) Amplia la base i els coneixements, mira de treballar una mica cada dia al mateix lloc i a la mateixa hora. Estudia més. Fes-te i creat un hàbit. Un lloc i una hora: costum.
B) Falten elements de comprensió i relació dels temes i els textos. Molt difícil, tot plegat, de qualificar. Respons els temes però no els enunciats de relacionar i de comparar.
C) No encertes en la redacció, l’estil i les repeticions, i la manca de conceptes filosòfics. Mira de fer filosofia i construeix teories i comentaris. Algun problema amb la puntuació de les comes i punts, etc. Moltes errades d’accents.
D) - Lectura i escriptura. Lectures “divertides”.
1) Gaarder, Jostein, El món de sofia; Editorial Empúries, Barcelona, 1999.
Es tracta d’un novel•la sobre la història de la filosofia. PVP uns 20€
2) Cathcart, Thomas i Klein, Daniel; Plató i un ornitorinc entren en un bar; Edicions la Campana, Barcelona, 2008. PVP 16 €.
Els mateixos autors n’han escrit un altre sobre: Aristòtil i un armadillo; 2010.
Amb un subtítol que diu: “Entendre la filosofia amb acudits” Una obra divertida sobre les coses i els temes que sabeu i no sabeu sobre filosofia.
Totes dues, però més la primera, que serveixen per a preparar el paper i l’assignatura i la matèria de segon de Batxillerat. O el que us plantegeu, importància de vocabulari i lèxic.
E) Llegir, escriure, parlar i comentar. Activitat d’estiu parlar amb propietat sobre qualsevol tema, llegir el/els diaris qualsevol, si el teu àmbit és més català, pots llegir qualsevol diari o revista. Per a tu i per al teu futur d’estudiant i de persona realitza alguna de les activitats anteriors. Ho pots fer com un plaer, com una recomanació i no com una obligació.
F) Pots acudir a la xarxa, a Internet a cercar temes d’interès. La nostra referència es el nostre bloc http://filosofiaibloc.blogspot.com i també a http://www.pensament.com/filoxarxa.
G) No t’enfadis; recorda que és la meua opinió, el meu diagnòstic i la meua recomanació. Jo de tu seguiria alguna feina de les anteriors. O tal vegada alguna de les tasques que anàveu fent amb Antonio Hernández.

Apa, bon dia i sempre endavant i sempre bon treball, són recomanacions generals, que espero siguin útils, i així us derivaré en breu per aquesta pàgina i farem també una feina de redacció i estil, repassarem el tema sobre el materialisme filosòfic i llavors algun tema de Societat, estat i política. Personalment ho faré passar tot per aquesta pàgina web.

Bon dia, bona nevada i fins demà. Preneu mesures i vigileu.

Batea, comarca de la Terra Alta, dimarts 9 de febrer de 2010.

dimecres, 3 de març de 2010

Adjunto el document per als "Psicologia"

El vostre professor, que com a punt cat [.cat] només entent de treball, us envio als alumnes de Psicologia de Nocturn el model de treball, examen per a finalitzar aquest segon trimestre. Amén.Nom i cognoms:
Curs: 1r Batxillerat Nocturn.
Matèria/Crèdit:1 ¿Qué es aprender? Què es apendre?

2 Condicionamiento clásico (PAULOV) CC
Gran parte de la conducta animal y humana se adquiere por conocimiento
clásico, a pesar de que el sujeto no tenga intención de cambiar su conducta.
Ej. : Accidente de coche o bien sigues cogiéndolo pero con miedo o no lo
coges más.
En este condicionamiento está implícito el principio de asociación , es
decir, asociamos.


2.1 Experimento de Paulov.
Posseu-ne un exemple.

2.2 Factores.

2.3 Extinción e inhibición.

2.4 Críticas.
Fent referència a la classe digues alguna crítica.3 Condicionamiento instrumental.
3.0 Autors i exemples.

3.1 Procedimientos.


4. Aprendizaje por observacion
Albert Bandura consideraba que podemos aprender por observación o imitación.
Aprofundiu en el temes i els exemples i models i els tipus d’aprenentatge per observació: social, adaptable/s, antisocial, conductual, verbal penseu uns exemples propis i personals. Feu explicacions i temes personals; espai de creació.

5. Aprendizaje cognitivo
5.1 Aprendizaje receptivo:
5.2 Aprendizaje por descubrimiento:
5.3 Aprendizaje repetitivo:
5.4 Aprendizaje significativo:


6. Apartat de preguntes obertes o raonament.
1) De totes les variables que nosaltres podem estudiar, des del tema del aprenentatge, com a pronosticadores del fet que un nen arribi a ser una persona que llegeix assíduament; quina creus què és la més important.

2) Analitza diferents tipus d’escenes de pel•lícules i intenta comprovar si les músiques tenen una uniformitat segons els tipus d’escena.

3) Fes una petita biografia (10-15 línies sobre algun personatge “psicòleg” del tema). Fes-ne una justificació i una elaboració pròpia. Vull dir: “no ho copieu de la xarxa.”

[Pots entregar-ho a mà o a ordinador, en tot cas fica el nom el nocturn i les dades del vostre curs i batxillerat.]

Un altre model d'examen.

Us recomano que consulteu aquests documents i que mireu molt bé de què tracten.Nom i cognoms:
Curs: 1r Batxillerat - Diürn Data:
Matèria/Crèdit:

Llegiu atentament el següent text i contesteu les preguntes:

1“ Conviene no olvidar que aunque un elevado grado de moralidad no proporciona a cada individuo y sus hijos sino ventajas muy ligeras o casi nulas sobre los otros hombres de la misma tribu, con todo, cualquier aumento en el número de los hombres que tengan buenas cualidades, y en el grado de moralidad de una tribu, tiene necesariamente que proporcionar a ésta inmesas ventajas sobre las otras. Las tribu que encerrase muchos miembros que, en razón de poseer en alto grado el espíritu de patriotismo, fidelidad, obediencia, valor y simpatía, estuviesen siempre dispuestos a ayudarse unos a otros y a sacrificarse a sí propios por el bien de todos, claro que se está que en cualquier lucha saldría victoriosa de los demás: he aquí una selección natural. En todos tiempos ha habido en el mundo tribus que suplanten a las otras; y siendo la moralidad un elemento importante para el éxito de sus empresas, no cabe duda que cuanto más y más morales sean los miembros de una tribu, tanto mayores serán sus tendencias a medrar y crecer” 14.

Darwin, Charles: Origen del hombre.

Respon aquestes preguntes:

1) Digues la idea i els conceptes del text i com hi apareixen relacionats. [3 punts]

2) Defineix els conceptes, d'una manera breu, unes 15-25 paraules: 2.a) Moralidad 2.b) Selección natural [1 punt].

3) Relaciona amb les teves paraules i de forma àmplia el contingut del text i els apunts i les explicacions i el quadern dossier: desenvolupament moral, praxis. [3 punts]

4) Fes una opinió fonamentada i valorada sobre el tema del text i allò que he fet i he après a classe. La relació i les normes socials i morals i llur oposició a les lleis biològiques. [3 punts][Recomanació fes bona lletra, ajuda al corrector, deixa espais i marges. Pensa, explica i raona cadascuna de les preguntes i respostes.]

Un model d'examen de prova.

Tal i com he acordat jo amb mi mateix us penjaré aquesta tarda dos models d'exàmens:Nom i cognoms:
Curs: 1r Batxillerat (Diürn) Data:
Matèria/Crèdit:

Llegiu atentament el següent text i contesteu les preguntes:

1“En el moment que definim l’home com animal racional, no ho fem atribuint la racionalitat als homes mijtjancant, o de forma participada, per l’esperit, tampoc la hi atribuïm des del cervell. Ho fem assignant la racionalitat des de la institució, la organització i l’administració, que, clarament, impliquen, a determinats nivells, un determinat desenvolupament cerebral, al que per altra banda també hi contribueixen. Així, segons l’anterior explicació la racionalitat es conforma, no ja des de la arracionalitat biològica, pròpia dels organismes vius, sino també per diferència a la racionalitat zoològica que molts etòlegs reconeixen als animals amb el nom de “conducta racional-forma” (...) El sentit de la nostra tesi, dins de la perspectiva evolucionista, es com segueix: els homínids que desenvolupen conductes racionals-formals (amb forma de raó teleològiques, prolèptiques), arriben ala racionalitat específicament humana en funció de les institucions creades (organització, administració...) y d’altres trets: funció del desenvolupament de la capacitat cranial, del bipedisme, de les seves mans i els dits oposats que poden agafar. Mitjançant l’evolució podem arribar a la racionalitat essencialment humana i també cogenèrica (amb els altres primats) (...) . Amb tot i seguint Aristòtil: “l’home és un animal racional” on aquesta racionalitat fa referència a la “racionalitat institucionalitzada”.”

Bueno, Gustavo: Ensayo de una teoría antropológica.

Respon aquestes preguntes:

1) Digues la idea i els conceptes del text i com hi apareixen relacionats. [3 punts]

2) Defineix els conceptes, d'una manera breu, unes 15-25 paraules: 2.a) Homínids 2.b) Racionalitat institucionalitzada [1 punt].

3) Relaciona amb les teves paraules i de forma àmplia el contingut del text i els apunts i les explicacions i el quadern dossier. [3 punts]

4) Fes una opinió fonamentada i valorada sobre el tema del text i allò que he fet i he après a classe. [3 punts][Recomanació fes bona lletra, ajuda al corrector, deixa espais i marges. Pensa, explica i raona cadascuna de les preguntes i respostes.]

dissabte, 27 de febrer de 2010

Model de prova d'examen.

Tal i com hem acordat us envio un model d'examen amb una extensió aproximada i les seves preguntes:

Model de prova d'examen (1.1)
TEXT:
Text número 3, pàgina 24; autor: Gustavo Bueno.
El ser originario del hombre consiste en un deber ser, por cuanto su praxis está canalizada, constantemente, por normas que se enfrentan con otras rutinas o normas alternativas que puedan ser eventualemente elegidas. La normalización la entendemos como una resultante de la confluencia diferentes rutinas operativas habilitada para configurar objetos o siutaciones repetibles cuando en esta confluencia prevalecen, en una suerte de lucha por la vida, unas determinadas rutinas sobre las otras, también posibles, pero que quedan proscritas, vencidas o marginadas, sin perjuicio de que sigan siendro siempre virtualmente realizables, frente a la rutina victoriosa. Las normas, consideradas desde una perspectiva genética, son las rutinas victoriosas. La conducta normalizada es la forma de conducta mediante la cual caracterizamos a los hombres con respecto al restos de los animales.Preguntes-Respostes:
1) Digues la idea i els conceptes del text i com hi apareixen relacionats. [3 punts]

El text explia el concepte del deure i la forma del treball (praxis) i altres rutines, instints, patrons o pautes fixes d'acció, segons la etologia que tots els organismes tenim i compartim. Així la nostra conducta, acció o treball té a veure, es relaciona, amb la supervivència, amb la lluita per la vida, com diu el text i també amb l'economia d'esforç.

2) Defineix els conceptes, d'una manera breu, unes 15-25 paraules: 2.a) Ha de ser (al text "deber ser") 2.b) L'ésser originari (el ser originario) [1 punt].
2.a) Obligació, normas i obligació. Drets i deures, allò que ha de ser i què, quina cosa ha de ser.
2.b) L'essència, classe i la meva explicació.
3) Relaciona amb les teves paraules i de fomra àmplia el contingut del text i els apunts i les explicacions i el quadern dossier. [3 punts]

Haurien d'aparèixer Etologia, i els elements externs i interns de la "praxis".

4) Fes una opinió fonamentada i valorada sobre el tema del text i allò que he fet i he après a classe. [3 punts]Espero que us sigui d'utilitat.
El vostre professor substitut en J. Ramon Suñé.

1r de BAT "Diürn"

BENVINGUDA a Sa Palomera.cat.

Amb la següent dono la benvinguda als nois i a les noies de 1r de Batxillerat diürn, també vàlid per al Nocturn. Institut Sa Palomera.

D'entrada els grups A i B, de diürn tenim examen el divendres 5, al lloc i a l'hora de classe, horari ordinari. Us recordo amb la següent quatre coses:

1) Entrega dels test, de les preguntes breus i les seves respostes i del document de la Guerra Civil el dimarts dia 2 de març de 2010.
2)Examen del divendres 5 de març sobre el quadern-dossier i un comentari de text dels que ja coneixeu. Podreu disposar dels apunts i els textos de 15-20 línies seran dels que hi ha al quadern-dossier.
3) Per aquesta pàgina de Bloc: http://filosofiaibloc.blogspot.com us posaré models de prova dels comentaris i de la feina que anem fent i adelantant.
4) Seguint la programació del vostre estimat professor Antonio Hernández i del Departament de Socials continuarem amb els temes del bloc de l'acció i la societat. Un cop finalitzat aquest que ara ens ocupa.

Atentament,


J. Ramon Suñé Gasull
Batea, dissabte 27 de febrer de 2010