dissabte, 29 de maig de 2010

El document definitiu i final.

Per a tots els primers de Batxillerats (Nit i Dia) i tots els grups us he donat el següent dossier de "Filosofia i Ciutadania", us adjunto el treball-examen, a realitzar a casa per a entregar ja els dies convinguts i cal entregar-ho a temps i fer-ho a mà i correctament.


Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
IES Sa Palomera. Blanes
Nom i cognoms:
Curs: Data:
Matèria/Crèdit:


Es tracta del document 2, de la pàgina 221. Document ampliat.

“En les accions hi ha també excés i defecte i terme mitjà. Ara, la virtut té que veure amb passions i accions, en les què hi ha l’excés i el defecte són errades i són censurades; mentre que el terme mitjà es lloat, encertat apropant-nos a la virtut. La virtut es troba entre el més (excés) i el menys (defecte-mancança); per assolir una bona virtut, aquesta ha de tenir al terme mitjà, al mig. Amb tot considerem que ens podem equivocar de diverses maneres i per diversos llocs, ara fer-ho bé i encertar i encertar-la només és possible d’una. Així com diuen els poetes: “Els homes són bons d’una manera però dolents de moltes altres i diverses”. Es, per tant, la virtut una manera de ser selectius, essent un terme mitjà, com una disposició que consisteix, en el punt mitjà just (in medio virtus) relatiu a nosaltres, que està determinat per la regla recta, tal com la determina l’home prudent. Com un equilibri (harmonia) entre dos vicis, un per massa i un per poc, o per no arribar, un un cas, i per sobrepassar en l’altre.
Amb tot hi ha accions que sempre són radicalment dolentes l’enveja, l’acte de robar, l’homicidi i totes aquestes són sempre dolentes, amb aquestes sempre ens equivocarem”.
Aristòtil: Ètica Nicomaquea. 1106b-30 – 1107a

1. Explicar breument les idees principals del text, i com hi estan relacionades. (3 punts) [Recomanació: idees principals i enllaç i explicació sobre el text].

2. Explicar breument la figura d’Aristòtil i la seva posició i postura i perspectiva sobre la ètica. Des de la perspectiva de classe i des de la bibliografia.(1 punt). [La recomanació són 10-15 línies. La Bibliografia pot ser la de la xarxa; http://www.pensament.com/filoxarxa; o qualsevol altra; de llibres sobre la Història de la Filosofia, el de segon de Batxillerat o El món de Sofia de Jostein Gaarder].

3. Explicar les raons filosòfiques i de saber estar i saber conviure i comportar-se per a conviure amb els altres. Què vol dir aquesta idea del “terme mitjà” (3 punts) [Recomanació:Diferents formes de fer el que és bo?].

4. Comparar l’explicació d’Aristòtil amb els sitemes normatius i les diverses formes d’organització d’aquests. (3 punts). [Defineix lleis i tipus, i com i on encabiríem les definicions del text].

5. Fer una relació i comparació amb el tema anterior i els temes dels drets i deures i la responsabilitat concreta i adquirida. (3 punts) [Recomanació: Empra conceptes filosòfics i d’una manera clara, ordenada i neta articula la idea d’obediència i responsabilitat i deures].

[Recomanació fes bona lletra; o sigui cal•ligrafia i ortografia. Ajuda al corrector, deixa espais i marges. Pensa, explica i raona cadascuna de les preguntes i respostes. Escriu clarament el nom i el grup de classe i la data que teniem acordada. Presenteu els treballs a temps].

diumenge, 16 de maig de 2010

Un pàgina web.


Us envio un enllaç a la pàgina web de Filoxarxa que ens serveix per a treballar els temes.

http://www.pensament.com/filoxarxa


Vosaltres per aquest tercer trimestre heu de recollir, visitar i llegir el tema de la societat.

dissabte, 15 de maig de 2010

Doc.10 Model d'examen

Es tracta del document 10 de la pàgina 206. Segons els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn i Nocturn. Els exàmens seran aquests, puc, com a molt, variar i canviar algunes de les preguntes ja existents. O sigui que totes les preguntes les teniu ja ficades.

Una societat d’iguals.

“ L’home ha nascut en societat. Ell ja no troba la naturalesa enterament salvatge, sinó preparada de diverses maneres per als seus diversos fins (..). Podria potser tenir una existència més còmoda sense aplicar immediatament les seves forces a la naturalesa; potser podria obtenir una certa perfecció només amb el simple gaudi del que la societat ja ha aconseguit i del que ella ja fa en concret per la seva pròpia educació. Però tot això no li està permès: ha de buscar com a mínim pagar el seu deute a la societat, ha d’ocupar la seva plaça: com a mínim ha d’esforçar-se per dur a una forma més elevada la perfecció del gènere que ha fet tant per ell”

Fichte, Johann: Lliçons sobre el destí del savi.


1. Defineix la societat com a sistema complex i la interacció i el tema institucional. Fes-ne una explicació personal. [3 punts] (Recomanació: fes una interpretació i una explicació fonamentada i raonada. Determinació per rols o funcions, grups socials).

2. Defineix i explica i redacta els agents de la socialització i la seua explicació segons la classe. [1 punt] (Recomanació: doble perspectiva segons la breu agrupació del professor i segons la classe).

3. En què consisteix el deute social amb la societat segons Fichte? Explica el raonament que fa. [3 punts] (Recomanació: èxtis socials, drets i deures i la construcció compartida. Responsabilitat: amb qui? i contra qui? o davant qui?).

4. Des de l’expressió filosòfica i la redacció explica que et sembla les característiques i l’organització social en l’actualitat i tot contraposant-lo al model organicista. [3 punts] (Recomanació: pensar sistemàtic i reinterpretació; hermenèutica sobre l’individualisme i els trets del model organcista).[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

Doc.7 Model d'examen.

Es tracta del document 7 de la pàgina 202. Segons els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn i Nocturn. Els exàmens seran aquests, puc, com a molt, variar i canviar algunes de les preguntes ja existents. O sigui que totes les preguntes les teniu ja ficades.

Una societat d’iguals.

“Una societat d’ésser humans, si exceptuem la relació amo esclau, és manifestament impossible si no es construeix sobre el principi que es tindran en compte els interessos de tots. Una societat d’iguals no pot existir si no és ben clar que els interessos de tot s’han de prendre en consideració per igual. I com que, a tots els estats de la civilització, cada persona, exceptuant-ne el monarca absolut, té iguals, cadascú està obligat a viure en peu d’igualtat amb algú; i cada època marca un progrés cap a la realització d’un estat de coses en el qual serà impossible viure de cap altra manera, permanentment, amb qui sigui. D’aquesta manera, els homes arriben a ser incapaços de concebre com a possible per a ells un estat de coses en el qual es desatenguin totalment els interessos de l’altre ”

Mill, John Stuart: L’Utilitarisme.


1. Defineix l’individu i la societat. Nivell de relació. Fes-ne una explicació personal. [3 punts] (Recomanació: fes una interpretació i una explicació fonamentada i raonada. Determinació biològica o social).

2. Defineix i explica i redacta els agents de la socialització i la seua explicació segons la classe. [1 punt] (Recomanació: doble perspectiva segons la breu agrupació del professor i segons la classe).

3. En quin principi es basa la societat humana segons Mill? Explica el raonament que fa. [3 punts] (Recomanació: la teoria liberal (política i econòmica), l’utilitarisme i el lloc i les dates de naixement del model individualista).

4. Des de l’expressió filosòfica i la redacció explica que et sembla les característiques i l’organització social en l’actualitat. Què et sembla la proposta de John Stuart Mill. [3 punts] (Recomanació: pensar sistemàtic i reinterpretació; hermenèutica sobre l’individualisme i els trets de l’organització social).[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

divendres, 14 de maig de 2010

Doc.5. Model d'examen.

Es tracta dels documents i els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn i Nocturn. Els exàmens seran aquests, puc, com a molt, variar i canviar algunes de les preguntes ja existents. O sigui que totes les preguntes les teniu ja ficades.


Un altre model d'examen de la pàgina 201. Doc.5.

El carácter social de la nostra individualitat

"És cert que la nostra societat ens supera i ens transcendeix perquè es infinitament més vasta que el nostre ésser individual, però al mateix temps ens amara i penetra en nosaltres per totes bandes; és fora de nosaltres i ens envolta, però també és al nostre interior i ens hi confonem: és tota una part de la nostra nautralesa. De la mateixa manera que el nostre organisme mental s'alimenta d'idees, de sentiments, d'usos que provenen de la societat. És de la societat d'on treiem la part més important de nosaltres mateixos. Entre la societat i nosaltres regnen els vincles més estrets, els més forts, ja que és part de la nostra substància, i perquè en cert sentit és el millor que hi ha en nosaltres"


1. Segons l'explicació de classe i totes les possibles accepcions (significats)explica el concepte transcendeix [1 punt] (Recomanació: Explica el significat i relació a classe del mot i del tema de l'autonomia moral)

2. Analitza, escriu i relaciona sobre el sistema complex i de relació social. [3 punts](Recomanació: l'estatus social i totes les formes possibles: adscripció, adquirit, funcions, rols, activitats. Il·lustra-ho amb exemples)

3. L'explicació anterior no respondria als processos de socialització? Sí i no. Quins i per què? [3 punts] (Recomanació: totes les motivacions per parlar de la socialització).

4. Relaciona la temàtica el que sabem de l'estat.[3 punts] (Recomanació molt breu sobre l'estat i el nacionalisme. Institucions i formes i nivells d'agrupació social. També amb la raó institucional) .

[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

Doc.3 Model d'examen

Es tracta del document 3 de la pàgina 199. Segons els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn.


La constitució social de la humanitat.

D’aquí que resulti insostenible la teoria de “l’individualisme possessiu” amb la qual es va iniciar l’economia moderna, segons la qual, cada home és amo de les seves facultats i del producte d’aquestes facultats, sense deure per això res a la societat. Al contrari, cal reconèixer que el desenvolupament de les facultats humanes (Intel•ligència, voluntat, cor) deuen molt a la família, l’escola, el grup d’amics, la comunitat religiosa, les associacions voluntàries, la societat política, fins i tot a la societat internacional [...] D’aquí que afirmar que algú és amo de les seves facultats i del producte d’aquestes facultats no tan sols és una mostra d’egoisme, sinó també d’ignorància”

Cortina, Adela: Ciutadans del món: cap a una teoria de la ciutadania .

1. Defineix l’individu i la societat. Nivell de relació. Fes-ne una explicació personal. [3 punts] (Recomanació: fes una interpretació i una explicació fonamentada i raonada. Creadors socials? Determinació biològica o social).

2. Defineix i explica i redacta la sociologia i les seues explicacions segons la classe. Auguste Comte, Max Weber i Émile Durkheim. [1 punt] (Recomanació: segons la classe).

3. Parla dels processos de socialització. Què és i les seves fases. Justifica i raona i explica la teva resposta. [3 punts] (Recomanació: sobre tot i els mecanismes i la seva relació segons l'explicació a classe de la motivació).

4. Des de l’expressió filosòfica i la redacció explica que et sembla l’opinió de l’autora i en què consisteix la contradicció assenyalada per l’autora. [3 punts] (Recomanació: pensar sistemàtic i reinterpretació; hermenèutica).
[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]

Doc. 2 Model d'examen.

Recomanacions i sentits generals. Fixeu-vos-hi.

Es tracta dels documents i els models d’examen i les recomanacions ja fetes i les correccions ja passades a 1r Batxillerat Diürn i Nocturn. Els exàmens seran aquests, puc, com a molt, variar i canviar algunes de les preguntes ja existents. O sigui que totes les preguntes les teniu ja ficades.


15/05/2010

Hola noies i nois,

Us recordo amb la següent que farem un examen els dies pactats, divendres 21 de maig i dimarts 25 de maig per al diürn i nocturn el dimarts 25 de maig.

Examen sense apunts i amb els documents o textos o models de comentari següents: Doc. 2, doc. 3, doc. 5, doc. 7 i doc. 10. Són cinc textos d’aquest un a l’examen.

Model de prova del document 2; pàgina 198.

Títol: El doble naixement humà:

“Naixem humans però amb això no n’hi ha prou, també hem d’arribar a ser-ho (…). Tot i que n concedim a la noció d’humà cap especial rellevància moral, malgrat que acceptem que també (…) són humans i fins i tot massa humans els tirans, els assassins, els violadors brutals i els torturadors de criatures…, continua sent cert que la humanitat plena no és simplement quelcom de biològic, una determinació genètica (….). La nostra humanitat biològica necessita una confirmació posterior, alguna cosa com un segon naixement en el qual, per mitjà del nostre propi esforç i de la relació amb altres humans, es confirmi definitivament el segon (…). La possibilitat de ser humà només es realitza efectivament per mitjà dels altres, dels semblants, és a dir, d’aquells als quals el nen farà de seguida tot el possible per assemblar-se”

Savater, Fernando: El valor de educar.

1. A què es refereix l’autor amb “el doble naixement”? [2 punts] (Recomanació: reflexió, interpretació sobre què vol dir aquest concepte. Idea naixem biològicament, … naixem social? Culturalment? Com?)

2. Què creus significa arribar a ser persona? Opinió raonada i fonamentada i segons l’explicació de classe. Fes referència al text [2 punts] (Recomanació: individualista, trets i característiques de l’organització actual, relació amb la persona)

3. Si es dóna aquesta relació i la societat actua podríem parlar de llibertat. Tipus de llibertat i l’autor a classe de John Stuart Mill, segle XIX. [3 punts] (Recomanació: tipus de llibertat i també a la classe, model polític i actualitat. Segon punt i segona recomanció creadors socials, són possibles)

4. Aplica al text i a la resta de l’explicació la idea de socialització: És? Fases? Mecanismes? Agents? [3 punts] (Recomanació: Interpreta, explica i redacta segons l’expressió filosòfica).

[Recomanació general: Redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil. Ajuda al corrector: fes bona lletra, deixa espais i marges.]