divendres, 4 d’abril de 2014

Lògica d'altres anys.Model d'exàmens de lògica d'altres anys.
Fins ara. 
1) Formalitza les següents sentències del llenguatge natural i digues si són enunciats simples o atòmics i complexos o moleculars: [2 punts]

1.     En Joan entra a treballar cada dia a la seva oficina a les vuit del matí.
P simple.
2.     Si ens cal respectar l’ordre i les feines de cases, llavors podrem anar de volta i a passejar per la ciutat o anar a Algar de Palancia.
(p i q) → [(r i s) o t]  molecular.

3.     Quan vingui la teva neboda, llavors l’ajudaré a fer els deures si i sols si després recull les coses i se’n va a jugar amb les seves amigues sense molestar-me.

4.     Anava pel carrer i va caure i va trobar-se un euro, llavors se’l va gastar.
(p i q) ir) → s
5.     En tornar del camp va venir, o no va sortir de casa. (i) Si ni va venir i ni va sortir de casa, llavors va caure al forat de l’oblit.


6.     Raonament i formalització: “Si continues corrent tant, cauràs o et cansaràs. Si caus, no aniràs al campionat. Segur que no deixaràs de córrer tant; de manera que segur que demà no aniràs al campionat”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.

7.     Una llei lògica és aquella que diu que els seus sistemes són com són.
p simple

8.      Raonament i formalització: “En Pep és comptable o en Pep és actor. Si no és comptable, no portarà bé els comptes de casa seva. És segur que en Pep és actor. En conseqüència, en Pep no portarà bé els comptes de casa seva”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.


9.     Raonament i formalització: “Si vinc a casa teva, soparem molt tard. Si no hi vinc, em perdré el partit del Barça d’aquest verpre. Es que que o vinc a casa teva o no hi vinc; per tant és segur que o soparé tard o em perdré el partit de fútbol”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.


10.                        Si lluitem contra la injustícia, ens sentit una mica millor, i si no ho fem, ens sentim menyspreables.
p→q i nop

2) Teoria del llenguatge de lògica: Elements que el constitueixen?. Cal citar-los i explica-los. Teoria i justificació de les respostes.  [1 punt] (Ajut: Vocabulari i dues regles)
Vocabulari:
Signes i lletres.
Formació i Transformació.


3) Construeix les taules de veritat. Digues si és una tautologia, una indeterminació o una contradicció.  Explica i defineix, amb dues línies, per què i justifica les respostes.  [2 punts].


A) ¬ [(p^ q) ↔ (p ↔ ¬ q)] ∧ [(q ↔p) ∨ (p ↔q)]

B)  ¬ {[(p ٧ q) ٧  (p٧  p)]٧  (q q)}

C)¬ ⎨ [(q^p) ∧ (q ∨ p)] → ¬ q⎬

D)   ⎨[( p → q) ∧ (q → p)] ∨ [(p → p) ∧ (q → q)]⎬ ↔ (p→ q)


4) Comentari de text : [Total : 4 punts]
Text. Pag 138.
“Del llenguatge ordinari, del llenguatge que quotidianement parlem, s’ha dit infinitat de vegades que es caracteritza per la vaguetat, per la turbulència, per l’absència de precisió, per la presència d’ocasions constants de pèruda intel·lectual i de confusió. L’existència de termes homònims i sinòmins ”.
Deaño, A: Las concepciones de la lògica.

  1. Sobre el text:  [No inventis, llegeix el text i respon.]
Llegeix el text, repassa’l, situa’t a la teoria i explica-ho bé, molt bé. Treballa el fragment i subratlla les idees principals i llavors redacta i explica. Segueix els punts per a redactar i situar l’explicació.
    
4.1 Identifiqueu la concepció de la filosofia que es defensa en el text. Posa-hi un títol.  Idees principals, de què tracta? Respon tot llegint el text. Temes de que tracta com ho relaciono amb la teoria. Justifica les explicacions. [2,5 punts]
Pàg. 138
Tipus de llenguatges.
Text i teoria:
Llenguatge natural i lògic.
1)    Text.
2)    Teoria: Ciència formal i


4.2 Situa i defineix: homònims i sinònims [0, 5 punts]. :Diec2: 
Homònim: Mot que és formalment idèntic a un altre però té significat diferent
Sinònim: Que té el mateix significat que un altre mot, encara que pugui diferir en altres valors funcionals dins un enunciat concret. Els termes llevant i est són mots sinònims.
4.3 Valoració i opinió personal: Creus que seria possible substituir el llenguatge natural pel llenguatge de la lògica? Per què? Raona i donar arguments.  [1 punt]

5.  Test: Respon aquí mateix. [1 punt]. Cada resposta negativa baixarà (-0,10 punts).
1) L’autor i la teoria que intenten resoldre les paradoxes són: a)  B. Russell i les idees, b) B. Russell i la teoria dels tipus; c) B. Russell i la paradoxa del Mentider; d) L. Wittgenstein i les classes.  
2) L’enunciat: “El triangle té tres angles” és: a) una contradicció, b) una idea diferent, c) un enunciat molecular; d) una tautologia.
3) El principi de la lògica que estableix que: “tot enunciat és A i només A; i no pot ser no-A”, és el principi de: a) identitat, b) no-contradicció, c) tercer exclòs i d) inducció.
4) Una contingència, és?: a) que els valors finals depenen dels enunciats, b) els valros són sempre F (falsos) o 0; c) els valors són V (veritat) d) una fal·làcia. [Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que les respostes sense sentit. No facis faltes, vigila  la redacció i l’estil: cuida l’ortografia i la cal·ligrafia. Deixa espais i marges al full, als laterals i entre les preguntes. Així ajudes al corrector.]