diumenge, 26 d’octubre de 2014

Feina dels de Setembre.

Recuperació de filosofia: 

Examen de recuperació del primer trimestre. 

Farem un examen de la primera part: unitats 1 i unitat 3 i unes taules de veritat unitat 6. Serà un examen a la tarda, ja l’any vinent, segons el model  de sempre, està previst cap al dimecres 14 de gener de 2015, a la tarda de 16:00 a 17:30h; lloc a la Biblioteca. Bloc: http://filosofiaibloc.blogspot.com on hem enllaçat la feina..
Cal fer el següent comentari de text segons les quatre preguntes finals. Un model del tema 1 i un model del tema 3 que serà aproximat a un model d’examen que penjaré properament al nostre bloc. Tot això s’ha d’entregar el dia de l’examen previst, si l’autoritat compentent no ho impedeix, el dimecres 14 de gener de 2015; abans d’entrar a l’aula, pot entregar-se amb ordinador. La idea és que ajudi a aprovar la matèria pendent. Molt recomanable l’entrega d’aquesta feina. Ajudarà en cas de dubte fins a un 10% de la nota segons els criteris del Departament de Filosofia.        
     
I Kant get no satisfaction

No és cap secret que els polítics menyspreen, o directament ignoren, la filosofia. Cada nova reforma educativa, vingui del partit que vingui, inclou gairebé sempre treure alguna assignatura de pensament crític dels instituts o donar més facilitats a les suposades carreres "útils" i retallar les humanitats. Però hi ha una altra cosa igualment dolenta: distorsionar-la i convertir els filòsofs en creadors de vaguetats que no diuen res rellevant.
Això vam poder-ho veure al Parlament ahir durant el debat sobre l'orientació política general del Govern, quan Oriol Junqueras va deixar caure els noms de Kant, Rousseau i John Stuart Mill al mig de la seva intervenció. Ja d'inici ens diu que la "síntesi kantiana" -exageradament valorada per Junqueras com el fonament de la cultura occidental- són dues obres, la Crítica de la Raó Pura i la Crítica de la Raó Pràctica, i es deixa pel camí la tercera crítica, la del Judici. A la primera Crítica li assigna la funció de mostrar "que hi ha limitacions en el coneixement científic, hi ha coses, costa molt de saber i hem de fer tot l'intent per conèixer-les". Aquí Junqueras s'apropa una mica a la realitat, però millor dir que la "Crítica de la Raó Pura" tracta del coneixement en general -i no només del científic- i que els límits que posa no són pràctics -com sembla apuntar el parlamentari- sinó teòrics: Kant té molt clar que hi ha realitats que no es poden conèixer.
La interpretació -que admet que és la seva- que ens ofereix de la segona Crítica gira al voltant de la necessitat de prendre partit davant les incerteses d'un món complex. També ens diu que parla "de l'actuació dels ciutadans en relació amb el conjunt de la comunitat". Això és cert, però per la simple raó que no és gens informatiu. Qualsevol obra de filosofia moral i política parla de la necessitat de prendre partit davant les incerteses i de com regular una comunitat. Si voleu, en Junqueras en aquesta peroració ve a dir: "la primera Crítica parla sobre ciència i la segona sobre ètica".
Així som els filòsofs. Mai no estem satisfets. Ens enfadem si els polítics ens treuen d'escoles i universitats, però també ens molestem si un d'ells no cita els pensadors de forma correcta. Però aquest és precisament el gran valor de la filosofia, qüestionar sistemàticament el que la majoria dóna per cert i obvi. No se m'acudeix cap cosa més important a ensenyar.
David Casacuberta. “Diari de Girona”, dissabte 20 de setembre de 2014.

  1. Autor i context. Situa breument – 5 o 10 línies— el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona: Obres i temes rellevants dels seus estudis. [ 1 punt].
  2. Situa l’autor en I. Kant. Breument -10 o 15 línees- [ 1,5 punts].
  3. Anàlisi del contingut [4,5 punts].Explica i mostra les parts del text. Digues de què tracta? Què ens vol dir i transmetre l’autor?

  1. Opinió personal. Justifica la teva resposta.  Què t’ha semblat el text? Estàs d’acord amb el que planteja el text? Quina opinió tens tu de la filosofia? I el poble? I els meus amics?  [3 punts]

Aquesta és una feina i unes recomanacions dels pendents de primer de Batxillerat. 
dimecres, 15 d’octubre de 2014

Ajuts per al primer Tema.

Us enllaço informació sobre el primer tema: Aspectes importants, continguts, vocabulari, model d'examen, bibliografia i webgrafia.

Professor: J. Ramon Suñé Gasull
Departament de Filosofia.Socials.
INS Jaume Vicens Vives.
http://filosofiaibloc.blogspot.com

Tema 1. Què he d’estudiar per aprovar?

Arran del que vareu demanar-me sobre la programació de “Filosofia i Ciutadania” he d’incloure i concretar diversos criteris de programació. Ens caldrà treballar aquests diversos aspectes: continguts, vocabulari i model d’examen-resposta. Per intentar respondre a la pregunta; Què he de fer per aprovar?

a)      Continguts:
Els continguts són els del llibre de text:
-         Competències de diversos nivells: Buscar i resoldre els problemes propis del saber filosòfic i de la història de la filosofia.
-         Saber comentar, respondre al comentari de text i a les preguntes teòriques.
-         La dissertació filosòfica davant les preguntes de l’examen i la recerca i tractament de la informació en diversos suports: tradicionals, classe i noves tecnologies.
-         Reconèixe la importància del mite en l’aparició de la filosofia i valorar el carácter universalista i interdisciplinar de la filosofia.
-         Compendre i situar els principals problemes filosòfics que s’han tractat al llarg de la història.
-         Fabricar i construir un eix cronològic propi de la història de la filosofia.
-         Analitzar críticament el procediment i els problemes de la pràctica filosòfica.
-         Valorar la funció i la utilitat de la filosofia com una forma crítica d’abordar els problemes.

b)      Vocabulari:
Hem ampliat diversos conceptes, i d'altres són els del llibre de text:
1) Aparició de la filosofia; antropomorfisme i trets del coneixement mitològic i escola de Milet.
2) Filosofia (filo/sofia); semblances i diferències entre filosofia i ciència i religió. Branques de la filosofia. Trets propis de la filosofia.
3) Història de la filosofia, eix cronològic, temes i autors. Ací hi ha molta explicació de classe i de la filoxarxa.
Filosofia Antiga: Autors, tots hem ampliat conceptes, autors i escola de Milet; “arkhé”. Més importants Plató i Aristòtil, teoria i contribució, tipus de reflexió i explicació. Autors molt importants i explicats desde dues situacions: idealisme platònic i realisme o empirisme aristotèlic.
Acabem la filosofia amb la filosofia hel·lenística: epicureisme, estoïcisme i escepticisme. Autors: Epicur, Sèneca i Pirró (pirronisme).
Epicur, escola, lloc el Jardí, Tots els homes es regeixen pel plaer, evitem les pors i dolors. Hi ha quatre dolors que afecten l’ànima de les persones: la mort, la por als déus, la recerca desordenada dels plaers i ; per aquests quatre elements hem de pendre 4 fàrmacs. tot això per aconseguir la pau espiritual del savi. Li hem dit ataraxia.
Sèneca, escola “stoa”, pòrtic. Sèneca que sap que hem vingut a patir,
Pirró, pirronisme: l’escepticisme com una abstenció o suspensió del judici. “Epokhé”


Filosofia medieval: dos autors, dos conceptes i dues teories:
- Agustí d'Hipona: patrística, Sant Agustí, segle IV, de la nostra era.
Creure i crec per entendre. Pares de l'Esglèsia.
- Sant Tomàs d'Aquino, segle XIII.
Cinc vies tomistes per a mostrar l'existència de Déu. El nom prové del llatí “schola”, és la teoria escolàstica, concepte que significa una lliço (lectio) i una disputa (disputatio).

A l’acabament d’aquesta època hi ha al segle XIV el nominalisme o la navalla d’Occam. Es tracta d’un autor que vol reduir al mínim els conceptes abstractes innecessaris. Així hi ha tota una tradició que parla de que el nom (Cataluña) no fa la cosa. Darrera dels noms universals, de les essències creades per la ment humana i que només validen i signifiquen éssers individuals i concrets, són els ens, la concreció. Amb polèmica no hi ha Cataluña, hi ha en Ramon S i G, en Joan G i B, etc... hi ha els individus concrets, els ens.

Filosofia Moderna: La comencem amb l’Humanisme.
Definició del concepte: .
També de l’època del Renaixement, de la Revolució Científica, segle XVI, i així ens interessa la teoria del coneixement (epistemologia) i per parlar dels autors, la teoria i la contribució de les corrents epistemològiques de la filosofia moderna, aquestes són: racionalisme, empirisme i criticisme.
Racionalisme: R. Descartes, el mètode i les seves derivades.
Empirisme: J. Locke, l’”empeiria” i els límits del coneixement.
Criticisme: I. Kant i les obres de la unió de racionalisme i empirisme.

Filosofia contemporània:
Caldrà tenir present els tres autors de la filosofia de la sospita, són tres autors: Karl Marx, Friedrich Nietzsche i Sigmund Freud.
Sospita i denúncia sobre el món del treball i la diferencia entre el treball i el rebut com a salari, K, Marx; l’irracionalisme nietzschià i la psicoanàlisi freudiana.

Filosofia actual:
Entra tot el quadre menys l’estructuralisme.
Què fem nosaltres? Hermenèutica. Donem importància a l’Existencialisme, l’Hermenèutica, i l’escola de Frankfurt.

c)      Model d’examen:
Un model semblant a aquest:

- Textos de la pàgina 22 i 23. Són quatre fragments:
Autors: Bueno, J. M. No vam néixer ahir; Gaarder, Jostein: El món de Sofia; Unamuno, Miguel de: Del sentimiento trágico de la vida; Ortega y Gasset, José: Qué es filosofia?
Els autors, si els coneixem cal situar-los, eix cronològic, explicacions, autor, teoria i contribució.
El model de l’examen i de les preguntes seran:

  1. Analitza des del text el saber filosòfic: [Total 5 punts]
1.1 (3 punts) Anàlisis, Estructura, tema i respondre a les preguntes perninents: Títol, justificació, tipus i branques de la filosofia.
1.2 L’origen de la filosofia: lloc, autors i el pas del mite al logos. [2 punts]. (Recomanació sobre la teoria: text i classe.)

  1. Sobre la història de la filosofia:  [Total: 5 punts]
2.1 Explica l’època ........ de la filosofia: Assenyala autors, segles, trets, contribució; teoria i corrents. Amplia des del llibre, la classe i el professor. Fes-ho bé i noms dels autors i dels seus conceptes.   [2 punts].
2.2 Situa als autors  Qui són? Filosofia, la seva època, segles, època, contribució. Amplia des de la classe, el llibre i la filoxarxa.   [1 punt].
2.3 Preguntes tipus test: Respon aquí mateix. Cada resposta negativa baixarà un (-0,10 punts) [1 punt].
1; 2; 3 i 4 preguntes.
2.4 Vocabulari, respon breu i clarament, amb quatre o cinc línies el significat de:  Serán quatre conceptes i caldrà respondre.  [1 punt].
[Recomanació: redacta, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la resposta final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció, la cal·ligrafia (fes bona lletra) i l’estil. Posa-hi el nom i deixa marges i espais entre les qüestions. Segueix el guió i els punts. No inventis.]


d)      Bibliografia:
-         Atlas de filosofia, Editorial Alianza, Madrid.
-         Castiñeria, Àngel (et alii): Breu història de la filosofia. Editorial Columna. Barcelona, 1987.
-         Gaarder, Jostein: El món de Sofia. Editorial Siruela, Madrid, 1994.
-         Kenny, Anthony: Breve historia de la filosofia occidental. Editorial Paidós, Barcelona, 2005.


e)      Webgrafia:
-         El bloc, nostre, vostre i meu: http://filosofiaibloc.blogspot.com
dimarts, 14 d’octubre de 2014

Setmana d'exàmens.

Setmana d'exàmens. 

Els primers de Batxillerat C i D hem de fer examen segons la nostra programació sobre la setmana del 22 al 28 d'octubre. Segons la nostra programació. 

Hi afegeixo els criteris de qualificació.

Criteris de qualificació

La qualificació es construirà mitjançant la següent valoració:
  • Valoració de les activitats plantejades per a ser avaluades. Exàmens. 80%
  • Valoració de l’activitat diària de l’alumnat, feines, tasques i activitats de classe (implicació positiva, tasques a realitzar, exercicis diversos, actitud reflexiva i constructiva i bona actitud i predisposició diària). 20 %.
Hi haurà una activitat de pre-avaluació, abans de meitat octubre tothom ha d’haver fet i realitzat alguna tasca avaluativa. Els exàmens, si ens dóna temps, dos per trimestre:
1a Avaluació: es faran cap a la setmana del 22 al 28 d’octubre i el segon cap al 21 i 28 de novembre. 

Heu d'anar estudiant i preparant, segons els models d'exàmens del bloc: 

I serà un examen segons els textos de la pàgina 22 i 23 del llibre de text. Meitat de l'examen i de la seva puntuació serà meitat i meitat: "fifty fifty". Cinc punts cada part, els textos els llegirem a classe i en parlarem. 

També treballo una llista de temes: 1) Contingut, 2) Vocabulari i 3) Model d'examen.
Fins ara.