dijous, 22 de setembre de 2016

Model d'aquest anys 2016-17

Model com d'aquest any.

He fet com un model possible segons els temes d'aqeust any i el nostre llibre de text.INSTITUT de TOSSA de MAR CURS 2015-2016
DEPARTAMENT D' Humanitat
Filosofia, 1r Bat
EXAMEN (parcial,  1r Trim)

Data:

NOM I COGNOM:
  1. Comentari de text. [Total: 4 punts]
    «Considerant que tots els pensaments que ens vénen estant desperts també ens poden venir durant el son, sense que llavors n'hi hagi cap que sigui vertader, vaig resoldre fingir que totes les coses, que fins llavors havien entrat en el meu esperi, no eren més vertaderes que les il·lusions dels meus somnis. Vaig advertir llavors que volent pensar, d'aquesta manera, que tot era fals era necessari que jo, que ho pensava, fos alguna cosa. I vaig observar aquesta veritat: «penso; aleshores, sóc».
    René Descartes: Discurs del mètode.
1.1 Mostra i assenyala l’estructura i el tema. Resumeix, no copiïs, i explica les idees principals i la seva relació. Posa-hi un títol i justifica’l. [3 punts]
1.2 Situa l'autor i l'explicació de la seva època i tendència. [1 punt]


2. Teoria del text, unitat 1. [Total 6 punts.]
2.1 Explica el realisme i l'idealisme. [2 punts].
2.2 Viure activament: fes un projecte d'assumir la pròpia existència i de viure bé. [1 punt]
2.3 Intenta resoldre, un i només un, dels misteris metafísics: dóna la teva opinió: matemàtica o Déu o ànima o existència u ordre de les coses. [2 punts]
2.4 Vocabulari, respon breu i clarament, amb tres o quatre línies el significat de: Ontologia, metafísica, J-P Sartre i (...). [1 punt]

[Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció, la cal·ligrafia (fes bona lletra) i l’estil. Deixa marges als laterals de les preguntes i espais entre les preguntes.]

Com sempre serà així un text meitat i meitat teoria.
Sobre el nostre model hi ha també una recomanació final i un glossari (vocabulari) que us heu de construir vosaltes.

Fins ara.

Model d'examen d'altres anys.

Us enllaço un model d'altres anys i altres situacions d'examen. 
“A la fi del segle V a.C, va viure un filòsof grec anomenat Gòrgies Hom diu va establir hàbilment les tres tesis següents: 1) Res no existeix; 2) Si existeix alguna cosa, no la podem conèixer; 3)Suposant que existís alguna cosa i la poguéssim conèixer no la podríem comunicar als altres. No és del tot segur que el mateix Gòrgies prengués seriosament aquestes afirmacions. Hi ha erudits que diuen que es tracta només d’una broma. El cert és que han estat transmeses aquestes tesis, i que des d’aleshores, és a dir, des de fa més de vint-i-quatre segles, se’ns posen davant com una invitació a la reflexió. Personalment, opino que ens hem de prendre seriosament aquesta invitació per molts monstruoses o estranyes que ens semblin aquestes tesis. Jo aniria encara més lluny, jo diria que amb prou feines deu haver-hi ningú que, almenys en algun moment de la seva vida, no s’hagi plantejat aquestes mateixes qüestions. Si vostès no ho han fet encara, és versemblant que ho facin qualsevol dia. Així amb tota certesa, les tesis gorgianes són tesis importants. Realment, es podria pensar que aquests dubtes escèptics són un pur joc sense importància per a la vida. Però no és pas així. Perquè, per a qui acceptés aquestes tesis, desapareixeria tota la seriositat de la vida. Tot seria per a ell fantasmagoria i engany. Amb això  es faria fora també qualsevol diferència entre el que és vertader i el que és fals, entre el que és recte i el que és tort, entre el bé i el mal. Es tracta d’un assumpte seriós. I hem d’afegir-hi que no falten de cap manera raons que advoquin a favor de Gòrgies i contra la nostra ordinària certesa que existeixen les coses i que són cognoscibles. Serà bo, per tant, que ens plantegem aquestes qüestions amb claredat i que tractem de resoldre-les”Traduït de J. Bochensky: Introducció al pensament filosòfic.
  1. Sobre el text:    [Total: 5 punts]  [No inventis llegeix el text i respon.]    
1.1 Identifiqueu la concepció de la filosofia que es defensa en el text. Posa-hi un títol.  Idees principals: de què tracta? Quines són les preguntes filosòfiques que et suggereix? Qüestions i relació amb la teoria. Justifica les explicacions. [3 punts]
1.2 Expliqueu una concepció contrària. Contraposeu la concepció amb el coneixement religiós o el científic. Una i només una contraposició. [1 punts]
1.3 Situeu, segons la primera unitat, l’autor Gòrgies i l’època i la contribució i la teoria. Fes-ho àmpliament i correctament. [1 punt]

  1. Analitza segons el llibre de text i la teoria de classe explica. [Total: 5 punts]
2.1 Des de la funció del coneixement (epistemologia) i la conquesta de la veritat (punt 5.2, de la Unitat 3 i Unitat 1). Defineix i situa epistemologia i la tasca col·lectiva del coneixement. [1,5 punts].
2.2 Des de la teoria dels límits del coneixement situa autors i corrents d’aquests moviments: dogmatisme, criticisme, i perspectivisme. (Unitat 1 i Unitat 3, autors, època, contribució...).  [1,5 punts].
2.3 Test: Respon aquí mateix. [1 punt]. Cada resposta negativa baixarà (-0,10 punts).
1) El més característic de la filosofia contemporània és: a) l’interés epistemològic; b) el nominalisme, c) l’actitud de pensar en general; d) el tarannà crític.
2) El caràcter universalista de la filosofia li dóna un esperit especialment: a) interdisciplinari, b) tecnològic; c) arbitrari; d) tradicionalista.
3) Allò que més ha defensat l’escola de Madrid ha estat: a) Kant, b) el perspectivisme, c) el relativisme d) el dogmatisme.
4) El relativisme pot ser: a) teòric i racional; b) social i relatiu; c) epistemològic i cultural, d) epistemològic i moral.
2.4 Vocabulari, respon breu i clarament, amb quatre o cinc línies el significat de: Teoria científica, “ethos”, il·lustració i mite.  [1 punt]


[Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que les respostes sense sentit. No facis faltes, vigila  la redacció i l’estil: cuida l’ortografia i la cal·ligrafia. Deixa espais i marges al full, als laterals i entre les preguntes. Posa el nom, grup i classe.]

dilluns, 19 de setembre de 2016

Exercici 6

Exercici 6, pàgina 11.

Vocabulari. Glossari.


Hola, bones, 
Hem de fer breument, tots i totes i cal entregar-ho el pròxim dia dimecres 21 de setembre de 2016.

Pàgina 11. Exercici 6:
Ontologia. Cerca informació sobre allò que tracta l'ontologia. Examina diverses web's, enciclopèdies, en distints idiomes, sobre aquesta àrea filosòfica i indaga si avui encara és vigent aquesta temàtica.

Recomanacions:
- Extensió: 10 - 15 línies. 10 de definició, 5 de la vigència, o no.
- Web's: Filoxarxa, branques del Saber Filosòfic.
- Ferrater Mora, J: Diccionario de filosofia; 4 Vol.

Fins ara. 

dilluns, 12 de setembre de 2016

INS Tossa de Mar.

Ins Tossa de Mar. 


Utilitzarem aquest any el llibre del Mac Graw Hill, tal com reflecteix la web:

Puntualment farem passar alguna informació per aquesta web: exàmens, diverses i informacions i demés.

Bon curs.