dimarts, 13 de desembre de 2016

Programació d'aquests dies.


Programació:

Filosofia: 

TEMA 2. Us he  passat el Power Point i la feina que cal fer d'exercici de comentari de text. Tot ja al segon Trimestre.


1. Power Point amb els punts bàsics del comentari de text. No serveix per a redactar el Comentari de Text.

2. Exercici de Comentari de text. Cal escollir-ne un i mirar de redactar-lo. Cal entregar-lo el dimecres 14. Jo ja us he donat la copia. Ara la torno afegir aquí al bloc.

3. Farem examen de comentari de text el dimecres 21 de desembre. Hora i lloc de classe.

4. El segon trimestre, l'any 2017, s'iniciarà a la Unitat 3: "Tu i els teus orígens" i al punt 3: "Els altres i la construcció de la teva identitat". Pàgina 76.

Feina de Comentari de text:


- Intenta tot fent un comentari de text i exposa les idees més importants d’un text,  només un, d’aquest dos següents. Activitats i exercicis. Guió al bloc.
1)      Comentari de text. 1.1  Anàlisi formal. 1.2  Anàlisi objectiu.
2)      Interpretació del contingut (hermenèutica).
3)    Anàlisi Crítica, (opinió i valoració).
4) Autor: Època, corrent i tendència. Temes i obres.

Respon, sobre un i,  només ún, dels textos següents:
1. Tipus de text (característiques: expositiu, filosòfic …) i anàlisi formal, poques línies. Té parts? Branca de la filosofia? [1 punt]
2. Anàlisi objectiva Digues quina és la tesi principal que s’hi defensa. Què diu el text. [2,5 punts]
3. Interpretació del text: Què se’n pot deduir? Què vol dir? Conec l’autor i em faig preguntes sobre el sentit dels mots en el text. [2 ,5 punts]
4. Opinar i valorar tot donant argumentacions. [2 punts]
5. Títol i la seva justificació. [1 punt]
6. Autor: Segle-s, època, corrent i tendència. Explica el que sàpigues. [1 punt]

1.      Dostoievski va escriure: «Si Déu no existeix, tot està permès.» És el punt de partida de l’existencialisme. Efectivament, tot és permès si Déu no existeix i, en conseqüència, l’home queda deseixit, ja que no troba ni en ell ni fora d’ell cap possibilitat on aferrar-se. […] És el que jo expresso dient que l’home està condemnat a ser lliure. Condemnat, perquè no s’ha creat a si mateix i, malgrat tot, lliure, perquè, una vegada llançat al món, és responsable de tot el que fa. […] El que diu l’existencialista és que el covard es fa covard, l’heroi es fa heroi; per al covard hi ha sempre la possibilitat de no ser més covard i per a l’heroi la de deixar de ser-ho.
Jean-Paul Sartre. “L’existencialisme és un humanisme”.
2.      Si la felicitat és una activitat que està d’acord amb la virtut,  és raonable que sigui una activitat que estigui d’acord amb  la virtut més excelsa i aquesta serà una activitat de la part  millor de l’home. [...] En efecte, aquesta activitat és la més  excel·lent (ja que l’intel·lecte és el millor que hi ha en nosaltres i està en relació amb allò que és millor d’entre els objectes cognoscibles); també és la més duradora, ja que som més capaços de contemplar contínuament que de realitzar qualsevol altra activitat. I també pensem que el plaer ha d’estar barrejat amb l’activitat.
Aristòtil. Ètica a Nicòmac.

[Recomanació: pot fer-se amb ordinador. Redacta i justifica les respostes, essent  important adequar-se a la nostra informació. No facis faltes, cuida l’ortografia i l’estil. No ho facis amb un llista o esquema. Deixa marges als laterals de les preguntes i espais entre les preguntes, amb ordinador fer una bona paginació, la que ja surt a l’ordinador. Cal entregar en temps i forma.]